การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนจบการศึกษา

- กรณีไม่สามารถสอบในวันที่กำหนดได้กรุณาแจ้งกับทางคณะเพื่อทำหนังสือแจ้งกับทางมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ไม่สามารถย้ายวันสอบเองได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่ cmuepro@cmu.ac.th
- นักศึกษาที่เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
For more information, please contact cmuepro@cmu.ac.th

ข้อมูลสำหรับผู้เข้าสอบ | Information

แผนที่ศูนย์สอบ | Map

ตรวจสอบรายชื่อ | Student List

ประกาศคะแนนสอบ | Score Result
*คะแนนสอบได้ส่งทางอีเมล์ @cmu.ac.th อีก 1 ช่องทาง หากไม่สามารถตรวจสอบคะแนนได้ให้มาติดต่อที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง