การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
English Proficiency Test for Chiang Mai University Students.

กรณีไม่สามารถสอบในวันที่กำหนดได้กรุณาแจ้งกับทางคณะเพื่อทำหนังสือแจ้งกับทางมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ไม่สามารถย้ายวันสอบเองได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่ cmuepro@cmu.ac.th
For more information, please contact cmuepro@cmu.ac.th

***ประกาศ*** ผลคะแนนสอบจะส่งให้ทางอีเมล์และประกาศผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้เท่านั้น!!
The results will be sent to your CMU e-mail. You can also check them on the website.

ผลสอบจะประกาศในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข้อมูลสำหรับผู้เข้าสอบ

แผนที่ศูนย์สอบ | Map

ตรวจสอบรายชื่อ | Student List

ประกาศคะแนนสอบ | Score Result
*คะแนนสอบได้ส่งทางอีเมล์ @cmu.ac.th อีก 1 ช่องทาง หากไม่สามารถตรวจสอบคะแนนได้ให้มาติดต่อที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง