การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
English Proficiency Test for Chiang Mai University Students.

กรณีไม่สามารถสอบในวันที่กำหนดได้กรุณาแจ้งกับทางคณะเพื่อทำหนังสือแจ้งกับทางมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ไม่สามารถย้ายวันสอบเองได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่ cmuepro@cmu.ac.th
For more information, please contact cmuepro@cmu.ac.th

ข้อมูลสำหรับผู้เข้าสอบ

แผนที่ศูนย์สอบ | Map

ตรวจสอบรายชื่อ | Student List